maandag 15 september 2014

pag.1
In den naeme des heeren Amen. Inden jaere van der
geboorte des selffs ons heeren & salicqmakers
Jesu Christe XVI c sevenentwintich, opten twintichste [20 maart 1627]
dach maertij compareerde voor mij Jacob Amelissen
cook openbaer notaris bij den hove van hollant geadmiteert
des Jacob Jacobss. Ruijsdael toecommende bruijdegom
geassisteert met met Maerten Claess. Botter
ter eenre ende Agniessen Jans dochter toecomende bruijt
geassiteert met Jan Jochemss. haer vader ende Joost
Claess. ende Heijndrick Corneliss. Boom haere
neeven ter andere seijden alle woonende bij aen(?)
Naerden mij notario bekent. verclaerende de voorss.
contheralen*[toekomstige echtelieden die elkaar over en weer bij testament erfgenaam maken ]
geaccordeert ende verdragen te weesen
met believen ende goetduncken van haer ouders ende vinden
voorts omme samentlijk ter eeren goots ende thaeren
sielen salicheijt te vergaderen inden heijligen echten
staet, ende dat mette goederen ende onder conditien
ende huijwelijke voorwaerden, rijpelijk ende voor eewige
bande van huijwelijk inne gegaen ende beslooten, die
sij alvooren begeeren te doen beschrijven ende wettelijk
passeeren in forma ende manieren hier naer verclaert.
Inden eersten soo brengt den voorss. bruijdegom in
ter subsidie van desen huijwelijck twee huijsen
staende inden Peperstraet waer van teene bij
hem bewoont wort. Item alle sijn huijsraet ende kistema-
kers gereetschap winckel gelijck hijt selve jegenwoordich is
possiderende ende gebruijkende. Item derdalft ackers
op stoppelen. Item een stuck weijlants
leggende upte meer door hem van Gerrit
Corneliss. meij gecocht, waer op noch een termijn
van vijffhundert ende tachtich gulden te betaelen onbetaelt is.
Item eenige rentebrieven bedragende in alles
duijsent guldens Capitael. Hier tegens
gheeft ende brengt Jan Jochemss , vader vande
voorss. bruijt de somma van seventhien hondert

pag.2
Carolus gulden in gereede penning. Item drij hondert
guldens haer bij erffenis van haer menten(?) Outien
heijdrickxs. aengeerfft sijnde te samen twee duijsent
gulden. Item sijn conditien ende voorwaerden, dat soo haest

pag.2
Carolus gulden in gereede penning. Item drij hondert
guldens haer bij erffenis van haer menten(?) Outien
heijdrickxs. aengeerfft sijnde te samen twee duijsent
gulden. Item sijn conditien ende voorwaerden, dat soo haest
sij contheralen inden huwelijk staet sullen sijn getreeden
getween boel sullen weesen ende in gevalle de voorss. bruijt
sonder kint offte kinderen quame deser werrelt
toverlijden sullen als dan de voorss. penningen door haer
ten huwelijk in gebracht wederom keren ende devolueren
haere sijde linie bloede ende geslachte, dies dat
winst ende verlies staende huwelijk vallende genoten
ende gedragen sal worden halff ende halff.
alle welcke conditien ende antinuptiaele [nuptiaal=het huwelijk betreffende]voorwaerden
de voortzegde conthereelen(sic!) belooft hebben ende beloven
mitt desen getrouwelijck te effectueeren ende nae
te comen ende te volbrengen, sonder daer tegens te
doen offte laete geschieden directelijk offte
indirectelijk in recht ofte daer buijten in eenige
manieren, Begerende dat haer huijwelijk daer
op door des heeren genade sal werden gesolemniseert
alles ter goeder trouwen ende sonder erch off list
ende versochten sij comparanten van mij notario
hier van te hebben acten een offte meer in debite
forma [=in notariele vorm ] gedaen. In Naerden ten huijse van Jan
Jochems voorss. ten daege ende jaere als boven
ende bij den voorss. huijwelijcx mannen ondertekent.

ende bij den voorss. huijwelijcx mannen ondertekent.

Jacob Jacobsen ruijsdael In fidem veritatis ego notarius
Maerten Claess. Bottar antedictus hac manu mea
Jan Jacsonessen propria ac signo confucto
Jochem Jansen subsignavi rogatus et requisitus
Joost Claesen Amelissen Kock Notarius Publicus
Heinderick Corneliss. Boom

herzien transcriptie:
Aline Vermeulen, Amsterdam
september 2014

maandag 18 augustus 2014

DE STRANDWEG NAAR HET DORP HUIZEN. ( JACOB ISAACKSZ VAN RUISDAEL
Road through Grain Fields naer the Zuider Zee.  ( Jacob Isaacksz Ruisdael in museum Thyssen Bomemiza –Madrid) 
Road through Grain Fields naer the Zuider Zee.  ( Jacob Isaacksz Ruisdael in museum Thyssen Bomemiza –Madrid) 


----------------------------------------------------------
HISTORIE VAN HET GOOI, GOOIERS EN ERFGOOIERS